Peeter Sekavin

Peeter Sekavin

Demek CNC juhatuse esimees

16:05 - 16:40

SESSIOON 3: TÖÖTOAD

• Vestlus: Kuidas tootmismeeskonda efektiivsemalt juhtida? (Black Box) • Kuidas mudeldada protsesse seadmete hoolduses ja remondis? (Väike saal) • Vesinikuenergia: võimalused ja väljakutsed tööstusele (Stalker) • Kuidas üles ehitada energiamonitooringu- ja halduse süsteem tööstuses? (Väike traforuum) • AIRE Klubi: Kuidas liikuda tehnoloogilise arengu teel ja miks tagada tööstuses ühtlaselt kõrge tase? / Automatiseerimine toote kvaliteedi eesmärkide täitmiseks (Suur traforuum) • Milliseid tööriistu kasutada, et insenerid saaks enam keskenduda suuremat lisandväärtust loovatele tegevustele? (Puupakusaal) • Uus lahendus: kuidas toodete markeerimist tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks arendada? (D-Saal)

16:05 - 16:40

SESSION 3: WORKSHOPS

• Discussion: How to run the production team more effectively? (Black Box) • How to model processes in equipment maintenance and repair? (Väike saal) • Hydrogen energy – opportunities and challenges it brings for industries (Stalker) • How to build an energy monitoring and management system in industry? (Väike traforuum) • AIRE Club: How to move on the path of technological development and why ensure a consistently high level in the industry? / Automation of product quality goals (Suur traforuum) • What tools can be used so that engineers can focus more on activities that create more added value? (Puupakusaal) • A new solution: how to make product marking more efficient and environmentally friendly? (D-Saal)

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?